ylabanneri


Kansallinen teematyö

VaSkooli-projekti toimi EQUAL-yhteisöaloiteohjelmaan kuuluneen kansallisen teematyön Työelämään integroituminen -hankkeen vetäjänä. VaSkoolin lisäksi teematyön toteuttamisessa olivat mukana EQUAL-ohjelman projekteista CHANCES, Koutsi, Lukineuvola, Muuntaja ja OPEQUAL. Leonardo-ohjelman hankkeista teematyöhön osallistui Second Chance. Yhteistä edellä mainituille oli työskentely uusien nuorten syrjäytymistä ehkäisevien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen kehittämiseksi ja valtavirtaistamiseksi.

Kansainvälisen EQUAL-ohjelman tavoitteena on kehittää yhteistyön avulla uusia keinoja, joilla torjutaan syrjäytymistä, syrjintää sekä epätasa-arvoa työmarkkinoilla. Pyrkimyksenä on tukea erityisesti heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien ja vaikeasti työllistettävien työelämäkynnyksen ylittämistä. Kansallisen teematyöhankeen keskeisimpänä tavoitteena oli löytää, kehittää ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää nuorten siirtymistä koulutuksesta työelämään.

Teematyön keskeisiä tuotoksia olivat erilaiset seminaarit, workshopit ja asiantuntijavaihdon tapahtumat, joita järjestettiin eri puolilla Suomea eri teemojen ympärillä. Kaikkien tapahtumien tavoitteena oli levittää tietoa nuorten syrjäytymisen ehkäisystä sekä edistää eri toimijoiden välistä verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen leviämistä.

Teematyöryhmän virtuaalisessa työskentely-ympäristössä sekä työkokouksissa tekemän työn tuloksena eri projekteilta kerätyistä hyvistä käytännöistä työstettiin kunta- ja valtakunnan tason päättäjille suunnattu Päätöksen aika sekä nuorten parissa työskenteleville tarkoitettu Tukitoimien työkalupakki. Julkaisujen tavoitteena on herättää keskustelua sekä nostaa esiin erilaisia nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä haasteita, ratkaisumalleja ja toimenpide-ehdotuksia. Julkaisut ja niissä esitetyt toimenpide-ehdotukset pohjautuvat toteuttajaprojektien kehittämistyöhön ja eri toimijoiden asiantuntemukseen.

Päätöksen aika
Tukitoimien työkalupakki
Kansi
Avaa julkaisu tästä

Kansi

Avaa julkaisu tästä

ESRkansallinen teematyö

Alabanneri