ylabanneri


Koulutustakuumalli

VaSkooli-projektin päämääränä oli kehittää Turun ja Salon seutukuntiin koulutustakuumalli, jota jatkossa olisi mahdollisuus hyödyntää myös muualla Suomessa. Kehitetty malli perustuu moniammatillisiin ohjaus- ja tukitoimiin, joustavaan työelämäyhteistyöhön, oikeanlaisten koulutuspaikkojen riittävyyden varmistamiseen, vanhempien kasvatusvastuun tukemiseen sekä oppilaiden elämänhallinnan ja työelämäkokemusten lisäämiseen.

Hankkeen aikana saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että koulutustakuuta toteutettaessa tulisi kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

  • tiedottaminen ja tiedonsiirto perus- ja toisen asteen välillä
  • eri hallintokuntien ja kouluasteiden sekä alueellisen yhteistyön ja työnjaon kehittäminen
  • matalan kynnyksen ohjauspaikkojen tarve ja jälkiohjauksen kehittäminen
  • uusien ohjaus-, tuki- ja muiden toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto perusopetuksessa ja toisella asteella
  • koulutuspaikkojen riittävyyden ja oikean suuntaamisen varmistaminen
  • uusien toimintamallien ja yhteistyön kehittäminen siirryttäessä koulusta työelämään

Koulutustakuumalli

Koulutustakuumalli

Avaa kaavio tästä

Kehitetyssä mallissa keskeistä on eri toimijoiden joustava yhteistyö ja riittävistä ohjaus- ja tukitoimista huolehtiminen nuoren koulutusuran kaikissa vaiheissa. Huomattavaa on myös se, että hankkeen toimijat näkevät koulutustakuun toteuttamisen laajempana prosessina kuin pelkkään perusopetuksen ja toisen asteen väliseen niveleen liittyvänä siirtymävaiheena. Koulutustakuun onnistuminen vaatii riittäviä ja joustavia ohjaus- ja tukitoimia sekä mahdollisuutta joustaviin koulutusratkaisuihin jo perusopetuksessa. Lisäksi koulutustakuun ei voida katsoa toteutuneen, mikäli toisella asteella ei pystytä tehostamaan koulutusten läpäisyä ja tukemaan tarvittaessa nuoria myös viimeisessä nivelvaiheessa siirryttäessä koulutuksesta työelämään.

Spacer

ESRkoulutustakuu
Alabanneri